ŽAGARĖS KULTŪROS CENTRAS IEŠKO BUHALTERIO

ŽAGARĖS KULTŪROS CENTRAS IEŠKO BUHALTERIO

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI:

  1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ekonomikos, finansų ar apskaitos krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį ekonomikos, finansų ar apskaitos krypties išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų administravimo srityje;
  3. gebėti praktiniame darbe taikyti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS);
  4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  5. mokėti savarankiškai organizuoti darbą, būti iniciatyvus, komunikabilus, pareigingas;
  6. žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas, gebėti bendradarbiauti su Kultūros centro ir kitų įstaigų darbuotojais būtinais funkcijoms atlikti klausimais;
  7. mokėti valdyti, kaupti ir apibendrinti informaciją, rengti argumentuotas išvadas ir pasiūlymus dėl finansinių procedūrų vykdymo;
  8. gebėti dirbti MS Office programiniu paketu, Apskaitos programa, naudotis interneto naršyklėms, elektroniniu paštu;
  9. mokėti dirbti su LABBIS, BONUS programa, dokumentų valdymo sistema KONTORA ir vykdyti VSAKIS atskaitomybę.
  10. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais įstaigos finansinę ir buhalterinę apskaitą, finansų kontrolę, apskaitos politiką, viešuosius pirkimus, Kultūros centro veiklą reglamentuojančiais teisės aktais ir gebėti juos pritaikyti praktikoje.

Pareigybės lygis – B.

Darbo sutartis – neterminuota.

0,5 etato, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 6,1.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

Pretendentų dokumentai teikiami el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį) iki 2022-10-25 (įskaitytinai).

https://portalas.vtd.lt/lt/buhalteris-322;832060.html

Kilus klausimams kreiptis į direktorę el. paštu: direktore@zagareskulturoscentras.lt arba telefonu 862431045